ย ํเ๗เ๋๎





ยลมม
ยลมมละ
ยลมล
ยลมละ
ยลมละศา
ยลมละฬลาะ
ยลมละอ
ยลมศ
ยลมสหศลอา
ยลมหลอ
ยลมหศึภ
ยลมฬภัาละ
ยลมัภษา
ยลมัละยละ
ยลมัาละ
ยลมัาละศา

 

(c) มเ็เ ม๓๘์ๅํเ: ๎๒โๅ๒๛ ํเ ๑๊เํโ๎๐ไ๛ ่ ๊๐๎๑๑โ๎๐ไ๛ 2019